to home
0 0 0 0  
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพเยาวชนเกษตรห้วยทราย โครงการศูนย์ฝึกอาชีพเยาวชนเกษตรห้วยทราย
แนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชนบท ให้มีอาชีพดี เป็นคนดี และเป็นพลเ...
โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงห่วงใยในภาวะโภชนาการของเด็กนักเรียน และเยาวชน ซึ่งเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติในอนาคต ทรงมีดำริว่า “เยาวช...
โครงการสนับสนุนทุนการศึกษานักเรียนในพระราชานุเคราะห์ โครงการสนับสนุนทุนการศึกษานักเรียนในพระราชานุเคราะห์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีพระราชหฤทัยมุ่งมั่นที่จะช่วยเหลือราษฎรโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนที่ขาดโอกาสในการศึกษา หรืออยู่ในท้องถิ่นทุรกันด...
โครงการครอบครัวอุปการะ โครงการครอบครัวอุปการะ
ด้วยความเชื่อมั่นว่า เด็กและเยาวชนซึ่งเติบโตในครอบครัวที่อบอุ่น อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีหรือในชุมชนที่มีวัฒนธรรมที่ดีงาม สถาบันครอบครัวจะเป็นแกนหลักพัฒน...
โครงการส่งเสริมการปลูกชาอูหลง จ.น่าน โครงการส่งเสริมการปลูกชาอูหลง จ.น่าน
มูลนิธิพัฒนาชีวิตชนบท และเครือเจริญโภคภัณฑ์ ได้น้อมรับแนวพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการส่งเสริมอาชีพในพื้นที่สูง จึงได้ดำเน...
โครงการด้านสิ่งแวดล้อม โครงการด้านสิ่งแวดล้อม
ประเทศไทยในอดีตมีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่อุดมสมบูรณ์ แต่ด้วยการวิถีดำเนินชีวิต การประกอบอาชีพ และเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่นำมาใช้ในการผลิตทั้งภาคเ...
โครงการห้วยองคต อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี โครงการห้วยองคต อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี
โครงการห้วยองคตอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เกิดขึ้นได้ก็ด้วยสายพระเนตรอันยาวไกล กอปรกับการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของ “การ...
โครงการพัฒนาพื้นที่ตำบลปากรอ จังหวัดสงขลา โครงการพัฒนาพื้นที่ตำบลปากรอ จังหวัดสงขลา
เมื่อประมาณเดือนสิงหาคม 2539 ฯพณฯ องคมนตรีและรัฐบุรุษ (ตำแหน่งในขณะนั้น) ได้ขอให้ นายบัญญัติ จันทน์เสนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา สำรวจข้อมูลพื้นที่ระด...
โครงการเกษตรผสมผสานตามแนวพระราชดำริ  7 อาชีพ 7 รายได้  อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ โครงการเกษตรผสมผสานตามแนวพระราชดำริ 7 อาชีพ 7 รายได้ อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์
ตลอดระยะเวลากว่า 50 ปีมาแล้ว ที่พสกนิกรชาวไทยทั้งปวงได้ประจักษ์และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น ที่พระบาทสมเด็จอยู่หัวภูมิพลอดุยเดชได้ทรงมีพระราชอ...
Copy Right 2005-2006 โดยมูลนิธิพัฒนาชีวิตชนบท พัฒนาโดยพัฒนาธุรกิจสำนักพัฒนาองค์กร เครือเจริญโภคภัณฑ์   
Login  |