เบาวน์เซอร์ของท่านเป็น Version เก่าว่าที่ Web site นี้จะรองรับ, ดังนั้นการแสดงผลบางอย่างอาจจะผิดพลาด ยกตัวอย่างเช่น ฟอนต์ หรือการจัดเรียงเนื้อหา
Your browser is older than recommended version, May some features or display (fonts style, layout) is not compatible.
   Login

โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน

  

      มูลนิธิพัฒนาชีวิตชนบทได้น้อมรับแนวพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีที่ทรงห่วงใยในภาวะโภชนาการของเด็กนักเรียนและเยาวชน มาดำเนินโครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียนเพื่อส่งเสริมให้โรงเยนผลิตอาหารโปรตีนให้นักเรียนได้รับประทานอย่างต่อเนื่อง โดยร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนดำเนินโครงการ ตั้งแต่ปี 2533 จนถึงปัจจุบันมีโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 604 แห่ง


          เริ่มดำเนินการ 3 มีนาคม 2533

       - เด็กนักเรียนกว่า 120,000 คน ได้รับสารอาหารเพียงพอต่อเนื่องเฉลี่ยคนละ 120 ฟองต่อปี และมีภาวะโภชนาการที่ดีขึ้น

       - โรงเรียนพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน โดยนำรายได้จากการเลี้ยงไก่ไข่ตั้งเป็นกองทุนและบริหารจัดการได้เอง รวมทั้งขยายผลสู่กิจกรรมอื่นๆ

       - โรงเรียนเกิดการบูรณาการจากกิจกรรมสู่การเรียนการเรียนรู้ของครูกว่า 5,000 คน และพัฒนาสู่หลักสูตรท้องถิ่น ที่เป็นรูปแบบของการจัดการองค์ความรู้อย่างแท้จริง

       - การถอดองค์ความรู้ในเรื่องการเลี้ยงไก่ไข่ มาจัดทำเป็นสื่อมัลติมีเดีย เพื่อเป็นคู่มือในการดำเนินงานสำหรับผู้รับผิดชอบโครงการฯ และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายควบคู่กับการพัฒนาระบบข้อมูลโครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียน เพื่อการดำเนินข้อมูล และติดตามผลการดำเนินงาน

    หลักเกณฑ์ในการคัดเลือก

 1. โรงเรียนที่มีนักเรียนประสบปัญหาทางโภชนาการ อ้วน เตี้ย ผอม
2. พื้นที่ที่ใช้สร้างโรงเรือนเลี้ยงไก่ไข่ มีความเหมาะสม มีแหล่งน้ำเพียงพอ มีไฟฟ้า หรือโซล่าเซลส์
3. โรงเรียนจัดหาผู้รับผิดชอบประจำ ให้สามารถรับผิดชอบดูแลได้อย่างมีประสิทธิภาพ และดำเนินโครงการได้อย่างต่อเนื่อง
4. การคมนาคม และสถานที่ตั้งของโรงเรียนอยู่ในระยะทางที่เจ้าหน้าที่โครงการฯ สามารถเข้าไปติดตามดูแลให้คำแนะนำ
5. โรงเรียนและชุมชน สามารถมีส่วนร่วมในการก่อสร้างโรงเรือน
6. คณะครูของโรงเรียนสมัครใจและมีความพร้อมในการขอเข้าร่วมโครงการ

      หน่วยงานที่สนับสนุน

1. สำนักงานโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
2. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
3. กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดน
4.โรงเรียน / สถาบันการศึกษาในระดับประถม / มัธยม อาทิ โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ


5.บมจ.สยามแม็คโคร


6. หอการค้าญี่ปุ่น กรุงเทพฯJCC
กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดน

Tuesday, October 09, 2007 5:21 PM

Previous Page | Next Page

Copy Right 2005-2006 โดยมูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท และสำนักพัฒนาองค์กร เครือเจริญโภคภัณฑ์   
  |  Login