to home
0 0 0 0  

โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน

  

      มูลนิธิพัฒนาชีวิตชนบทได้น้อมรับแนวพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีที่ทรงห่วงใยในภาวะโภชนาการของเด็กนักเรียนและเยาวชน มาดำเนินโครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียนเพื่อส่งเสริมให้โรงเยนผลิตอาหารโปรตีนให้นักเรียนได้รับประทานอย่างต่อเนื่อง โดยร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนดำเนินโครงการ ตั้งแต่ปี 2533 จนถึงปัจจุบันมีโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 300 แห่ง


          เริ่มดำเนินการ 3 มีนาคม 2533

       - เด็กนักเรียนกว่า 56,000 คน ได้รับสารอาหารเพียงพอต่อเนื่องเฉลี่ยคนละ 120 ฟองต่อปี และมีภาวะโภชนาการที่ดีขึ้น

       - โรงเรียนพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน โดยนำรายได้จากการเลี้ยงไก่ไข่ตั้งเป็นกองทุนและบริหารจัดการได้เอง รวมทั้งขยายผลสู่กิจกรรมอื่นๆ

       - โรงเรียนเกิดการบูรณาการจากกิจกรรมสู่การเรียนการเรียนรู้ของครูกว่า 2,700 คน และพัฒนาสู่หลักสูตรท้องถิ่น ที่เป็นรูปแบบของการจัดการองคืความรู้อย่างแท้จริง

       - การถอดองค์ความรู้ในเรื่องการเลี้ยงไก่ไข่ มาจัดทำเป็นสื่อมัลติมีเดีย เพื่อเป็นคู่มือในการดำเนินงานสำหรับผู้รับผิดชอบโครงการ และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายควบคู่กับการพัฒนาระบบข้อมูลโครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียน เพื่อการดำเนินข้อมูลและติดตามผลการดำเนินงาน

    หลักเกณฑ์ในการคัดเลือก

 1. โรงเรียนที่มีนักเรียนประสบปัญหาทางโภชนาการ คือ นักเรียนมีน้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่ามาตรฐาน
2. พื้นที่ที่ใช้สร้างโรงเรือนเลี้ยงไก่ไข่ มีความเหมาะสม มีแหล่งน้ำเพียงพอ มีไฟฟ้า หรือโซล่าเซลส์
3. โรงเรียนจัดผู้รับผิดชอบประจำ ให้สามารถดูแลได้เต็มที่ และดำเนินโครงการได้อย่างต่อเนื่อง
4. การคมนาคม และสถานที่ตั้งของโรงเรียนอยู่ในระยะทางที่เจ้าหน้าที่ สามารถเข้าไปติดตามดูแลให้คำแนะนำ
5. โรงเรียนและชุมชน สามารถมีส่วนร่วมในการออกค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างโรงเรือน
6. คณะครูสมัครใจและมีความพร้อมที่จะเข้าร่วมโครงการ

      หน่วยงานที่สนับสนุน

1. สำนักงานโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
2. หอการค้าญี่ปุ่น กรุงเทพฯ
3. กระทรวงศึกษาธิการ
4. โรงเรียน / สถาบันการศึกษาในระดับประถม / มัธยม อาทิ โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ

Tuesday, October 09, 2007 5:21 PM

Previous Page | Next Page

Copy Right 2005-2006 โดยมูลนิธิพัฒนาชีวิตชนบท พัฒนาโดยพัฒนาธุรกิจสำนักพัฒนาองค์กร เครือเจริญโภคภัณฑ์   
Login  |