เบาวน์เซอร์ของท่านเป็น Version เก่าว่าที่ Web site นี้จะรองรับ, ดังนั้นการแสดงผลบางอย่างอาจจะผิดพลาด ยกตัวอย่างเช่น ฟอนต์ หรือการจัดเรียงเนื้อหา
Your browser is older than recommended version, May some features or display (fonts style, layout) is not compatible.
   Login

โครงการเกษตรผสมผสานตามแนวพระราชดำริ 7 อาชีพ 7 รายได้ อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์

 

   ความเป็นมา

 
    พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงตระหนักว่าประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศประกอบอาชีพเกษตรกรรม จึงทรงแก้ไขปัญหาด้านการเกษตร และทรงวางรากฐานด้านการบริหารจัดการด้านการเกษตรให้มีประสิทธิภาพ โดยพระราชทานแนวคิด "ทฤษฎีใหม่"ซึ่งเป็นแนวทางบริหารทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุด
  มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบทจึงได้น้อมนำแนวพระราชดำริ มาดำเนินโครงการ "เกษตรผสมผสานตามแนวพระราชดำริ 7 อาชีพ 7 รายได้ จังหวัดบุรีรัมย์" โดยดำเนินการส่งเสริมอาชีพที่หลากหลาย ให้เกษตรกรกว่า 1,700 คน มีทางเลือกประกอบอาชีพตามความพร้อมเพื่อมีรายได้หมุนเวียนตลอดปีควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยเน้นการมีส่วนร่วมของของชุมชน
 

   การดำเนินงานด้านอาชีพ

   สร้างทางเลือกในการประกอบอาชีพ ทั้งอาชีพหลัก อาชีพรอง และอาชีพเสริม ตามความถนัดและความพร้อม เพื่อสร้างรายได้หมุนเวียนต่อเนื่อง และสามารถวัดผลการพัฒนาได้โดยระบบกลุ่ม

 

   1. การปลูกข้าว   สมาชิก 1,993 ราย ใน 43 หมู่บ้าน 13 ตำบล พื้นที่ รวม 75,000 ไร่

 

   2. โรงสีชุมชน   ดำเนินการในลักษณะกลุ่มที่บ้านหนองตาด บ้านทะเมชัย โดยประสาน และให้คำแนะนำให้มีการบริการจัดการผลผลิตอย่างต่อเนื่อง

 

   3. การปลูกพืชผัก/พืชไร่   ถ่ายทอดความรู้ด้านการผลิต โดยเกษตรกรจัดการด้านการผลิต และการตลาดเอง และจำหน่ายในชุมชน

    

   

   

 

   4. การปลูกไม้ผลผสมผสาน/ไม้เศรษฐกิจ   ถ่ายทอดความรู้ในการปลูกยางพาราให้เกษตรกรที่มีความสนใจ โดยนำร่องที่บ้านนายศรี สิมรัมย์

 

    5. การปศุสัตว์   ส่งเสริมใน 7 อำเภอ ได้แก่ ลำปลายมาศ นางรอง พุทไธสง คูเมือง ชำนิ กะสัง และเมืองบุรีรัมย์ ในการเลี้ยงไก่ไข่ ไก่เนื้อ ไก่พื้นเมืองพันธุ์ดี สุกรขุน และสุกรพันธุ์

 

   6. การประมง   เลี้ยงปลานิล ปลาทับทิม ในกระชัง

 

   7. หัตถอุตสาหกรรม   ดำเนิน 4 กลุ่ม 14 ราย โดยสนับสนุนสมาชิกให้สามารถรับงานไปบริหารจัดการได้เองที่บ้าน รายได้เฉลี่ยวันละ 100 - 120 บาท

 

   

 

    การดำเนินด้านพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิต

 

   1. ประสานจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์ 60 กลุ่ม

 

   2. ติดตามถ่ายทอดความรู้เกษตรทฤษฎีใหม่แก่เกษตรกร และขยายผลตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งปัจจุบันเกษตรกรบริหารจัดการผลผลิตเอง รายได้เฉลี่ยวันละ 80 - 100 บาท

 

   3. ทำแผนพัฒนาชุมชนแบบมีส่วนร่วมด้วยการจัดเวทีประชาคม โดยมีอาสาพัฒนาชุมชน (อสพ.) เป็นกลไกขับเคลื่อนกิจกรรม

 

 

    

Tuesday, October 09, 2007 3:12 PM

Previous Page | Next Page

Copy Right 2005-2006 โดยมูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท และสำนักพัฒนาองค์กร เครือเจริญโภคภัณฑ์   
  |  Login