to home
0 0 0 0  
 โครงการศูนย์ฝึกอาชีพเยาวชนเกษตรห้วยทราย
     แนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชนบท ให้มีอา...
 โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
     สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงห่วงใยในภาวะโภชนาการของเด็กนักเรียน และเยาวชน ซึ่งเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติในอ...
 โครงการสนับสนุนทุนการศึกษานักเรียนในพระราชานุเคราะห์
     สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีพระราชหฤทัยมุ่งมั่นที่จะช่วยเหลือราษฎรโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนที่ขาดโอกาสในการศึกษา ...
 โครงการครอบครัวอุปการะ
   ด้วยความเชื่อมั่นว่า เด็กและเยาวชนซึ่งเติบโตในครอบครัวที่อบอุ่น อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีหรือในชุมชนที่มีวัฒนธรรมที่ดีงาม สถาบันครอบครั...
 โครงการส่งเสริมการปลูกชาอูหลง จ.น่าน
     มูลนิธิพัฒนาชีวิตชนบท และเครือเจริญโภคภัณฑ์ ได้น้อมรับแนวพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการส่งเสริมอาช...
 โครงการด้านสิ่งแวดล้อม
     ประเทศไทยในอดีตมีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่อุดมสมบูรณ์ แต่ด้วยการวิถีดำเนินชีวิต การประกอบอาชีพ และเทคโนโลยีสมัยใหม่ที...
 โครงการห้วยองคต อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี
          โครงการห้วยองคตอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เกิดขึ้นได้ก็ด้วยสายพระเนตรอันยาวไกล กอปรกับการที่พระบา...
 โครงการพัฒนาพื้นที่ตำบลปากรอ จังหวัดสงขลา
     เมื่อประมาณเดือนสิงหาคม 2539 ฯพณฯ องคมนตรีและรัฐบุรุษ (ตำแหน่งในขณะนั้น) ได้ขอให้ นายบัญญัติ จันทน์เสนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดสง...
 โครงการเกษตรผสมผสานตามแนวพระราชดำริ 7 อาชีพ 7 รายได้ อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์
          ตลอดระยะเวลากว่า 50 ปีมาแล้ว ที่พสกนิกรชาวไทยทั้งปวงได้ประจักษ์และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้...
Copy Right 2005-2006 โดยมูลนิธิพัฒนาชีวิตชนบท พัฒนาโดยพัฒนาธุรกิจสำนักพัฒนาองค์กร เครือเจริญโภคภัณฑ์   
Login  |