to home
0 0 0 0  

โครงการห้วยองคตอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี

 

            โครงการห้วยองคตอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  เกิดขึ้นได้ก็ด้วยสายพระเนตรอันยาวไกล กอปรกับการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของ การบริหารและการจัดการทรัพยากร ธรรมชาติให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่  โดยมีมูลนิธิชัยพัฒนา ซึ่งได้ดำเนินโครงการเพื่อสนับสนุนการพัฒนาและปรับปรุงสภาพแวดล้อม  ตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น  โดยได้เริ่มการจัดระเบียบชุมชน  ตั้งแต่ปี 2534  เพื่อให้ราษฎรที่บุกรุก ทำลายป่า ได้อยู่อาศัยในพื้นที่ที่เหมาะสมมีการจัดสรรพื้นที่อาศัยให้กับราษฎรและจัดสรรที่ดินทำกินแก่ราษฎรรวม 400 ครอบครัว

นอกจากนี้ ยังมีการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพทั้งทางด้านปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์  ตลอดจนการส่งเสริมหัตถอุตสาหกรรมในครัวเรือน ซึ่งในการนี้มูลนิธิพัฒนาชีวิตชนบท โดยเครือเจริญโภคภัณฑ์  จึงน้อมเกล้าฯ รับแนวพระราชดำริมาดำเนินการ โดยเข้าเข้าไปสนับสนุนการดำเนินการของมูลนิธิชัยพัฒนาและไปมีส่วนร่วมในการส่งเสริมอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิต  ยังผลให้ราษฎรมีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ดีขึ้น  โดยมีเป้าหมายในการเพิ่มรายได้ 10 เท่า ควบคู่ไปกับการพัฒนาและฟื้นฟูสภาพป่าให้กลับคืนมาสู่ความสมบูรณ์อีกครั้ง  โดยให้ราษฎรได้อยู่อาศัยและทำมาหากินร่วมกับการคงอยู่ของธรรมชาติอย่างเกื้อหนุน

Copy Right 2005-2006 โดยมูลนิธิพัฒนาชีวิตชนบท พัฒนาโดยพัฒนาธุรกิจสำนักพัฒนาองค์กร เครือเจริญโภคภัณฑ์   
Login  |